Historia Żydów
Żydzi – od czasów biblijnych po dziś dzień

Historia Żydów w Polsce liczy już ponad tysiąc lat. Okres ten obfitował w wiele wydarzeń mających wpływ na codzienne życie wspólnoty żydowskiej w naszym kraju. Do tych najważniejszych należy zaliczyć niemal całkowitą zagładę Żydów przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Czas holokaustu był jednym z najtragiczniejszych okresów w całej historii narodowości żydowskiej.

Od czasów powstania Królestwa Polskiego w XI wieku i utworzeniu na mocy unii lubelskiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nasz kraj stał się jednym z najbardziej tolerancyjnych w całej Europie. W tym czasie nastąpiły również masowe migracje społeczności żydowskiej do Polski. Stała się ona dla nich domem, pozwalając na dynamiczny rozwój. Polskę w tym czasie nazywano nawet „rajem dla Żydów”, a wdzięczność wobec naszego kraju wielokrotnie podkreślał między innymi rabin krakowski Mojżesz ben Israel Isserles.

Sytuacja Żydów w Polsce pogorszyła się wraz z osłabieniem unii polsko-litewskiej. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy miały zewnętrzne ataki zbrojne oraz konflikty na tle religijnym. Później polskiemu żydostwu wiodło się już coraz gorzej. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku, Żydzi trafili pod władzę prawa zaborców. Ich los był szczególnie ciężki w Rosji, gdzie panował powszechny antysemityzm, a ludności żydowskiej wyznaczono specjalną strefę osiedlenia.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, Polskę zamieszkiwało już ponad 3 miliony Żydów – stanowiło to jedną z największych populacji na świecie. Sytuacja ta utrzymywała się aż do momentu wkroczenia do Polski wojsk hitlerowskich. W czasie holokaustu zostało wymordowanych ponad 90% polskich Żydów (np. masakra w Jedwabnem). Wielu z nich zginęło również jako oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego w kampanii z 1939 roku, biorąc udział w bitwach na różnych frontach.

Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku społeczność żydowska zamieszkująca nasz kraj miała już możliwość odzyskania obywatelstwa. Znacznie obniżył się również poziom antysemityzmu wśród naszych rodaków. Obecnie polska społeczność żydowska liczy około 12 tysięcy członków.